Konsultacje społeczne ustawy o OSP trwają. W projekcie liczne przywileje dla druhów

Konsultacje społeczne ustawy o OSP trwają. W projekcie liczne przywileje dla druhów

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie na stronach sejmowych opublikowano projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Równocześnie rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat tego projektu, którego istotą jest podniesienie statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. Projekt ustawy zakłada przyznanie licznych przywilejów członkom pełniącym tą zaszczytną służbę. Miałam ogromną przyjemność włączyć się w prace na rzecz tego aktu prawnego.

Ochotnicza Straż Pożarna działa w ramach stowarzyszenia i jest jednocześnie jednostką ochrony przeciwpożarowej. Umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki nie tylko z pożarami, ale także z klęskami żywiołowymi. Prowadzone obecnie konsultacje społeczne mają doprowadzić do konstruktywnych i wspólnych wniosków na temat ostatecznego kształtu tego aktu prawnego. W konsultacjach biorą udział oprócz przedstawicieli OSP także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie druhowie z OSP wypowiadają się i konsultują to na najniższym poziomie gminy.

W wielu przypadkach strażacy z PSP i OSP podejmują interwencje wspólnie. Walcząc o życie, zdrowie i mienie pokazują, jak powinno wyglądać współdziałanie oparte na profesjonalizmie, wysokich umiejętnościach i życzliwości. W Polsce mamy ponad 16 tys. jednostek OSP. Z tego ponad 4,6 tys. takich, które znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostki OSP stanowią ponad 96 proc. ogólnej liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce, będąc tym samym najliczniejszą grupą ratowników. Aby skutecznie dbać o bezpieczeństwo obywateli Ochotnicza Straż Pożarna potrzebuje nowych kompleksowych rozwiązań. Dlatego w MSWiA powstał projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Chcemy w ten sposób docenić potencjał i zaangażowanie druhów, którzy do tej pory nie doczekali się kompleksowego uregulowania (na poziomie ustawy) wielu kwestii związanych z OSP. Podkreślamy, że ustawa o OSP jest ustawą o przywilejach dla strażaków, nie o zakazach.

Zgodnie z projektem ustawy każdy druh i druhna, którzy przechodzą na emeryturę oraz przesłużyli 25 lat w akcjach ratowniczych, otrzymają 1/14 najniższego wynagrodzenia, jako miesięczny dodatek emerytalny. Podkreślamy, że jest to długo oczekiwane świadczenie, które wiele obozów politycznych przez lata obiecywało strażakom ochotnikom. Rząd Prawa i Sprawiedliwości to zrealizuje. Uregulowana zostanie kwestia świadczeń za udział w akcjach ratowniczych (zwolnienia z zakładów pracy na czas udziału w akcjach oraz odszkodowania i ekwiwalenty). W każdej komendzie wojewódzkiej PSP zostanie też powołany zastępca komendanta, który będzie nadzorował i koordynował sprawy związane z OSP.  Ustawa wprowadza możliwości organizowania imprez kulturalnych czy sportowych (np. w remizach) i przeznaczania na cele statutowe pochodzących z nich dochodów – bez stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Druhowie i druhny na podstawie legitymacji służbowych będą mogli korzystać z sytemu zniżek (podobnie jak w przypadku Karty Dużej Rodziny). Nowe przepisy wprowadzają dodatkową możliwość nagradzania wyłącznie druhów OSP. Projekt ustawy przewiduje nadawanie przez MSWiA odznaki „Świętego Floriana, za zasługi dla społeczności lokalnej”, którą będzie charakteryzował bardziej powszechny charakter. Jednocześnie, dla szczególnie wyróżniających się członków OSP przewidziano możliwość przyznania Krzyża św. Floriana. Wnioski o nadanie będzie przedstawiał Prezydentowi RP minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Przy okazji trwających konsultacji społecznych w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji i błędnych interpretacji zapisów projektu. Ustawa o OSP absolutnie nie ma na celu likwidacji OSP, odebrania uprawnień czy świadczeń ratownikom OSP – jest wręcz przeciwnie.

Dlatego w toku konsultacji podkreślamy, że:

  • Państwa Straż Pożarna – tak jak dotychczas – będzie za darmo szkolić druhny i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Polsce miała, ma i zawsze będzie mieć prawo do strażackiego munduru. W czwartek (20 maja br.) w Sejmie wiceminister Maciej Wąsik zaznaczył, że jeśli strażacy ochotnicy powiedzą, że chcą być w ustawie określeni jako formacja umundurowana, to tak będzie. Rozwieje to obawy w zakresie mundurów. Wyjaśniamy też, że aktualny projekt ustawy, nie przewiduje odbierania prawa do noszenia mundurów wyjściowych strażakom OSP.
  • Żadne jednostki OSP nie przestaną być jednostkami ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Nawet te, które nie posiadają obecnie jednostek operacyjno-technicznych.
  • Jednostki specjalistyczne OSP np. mające psy wyszkolone do poszukiwania osób zaginionych czy zajmujące się ratownictwem wysokościowym nie będą musiały przekształcać się w jednostki ratowniczo-gaśnicze (JRG). Będą w dalszym ciągu wykonywały swoje zadania i będą nadal finansowane.
  • Podkreślamy, że nie jest intencją ustawy odbieranie tytułu „strażaka” członkom OSP. Po pierwszych konsultacjach ustawy wprowadziliśmy do projektu określenia „strażak” i „strażak ratownik”.

Szanowni Państwo, wielu druhów zrzeszonych w Ochotniczej Straży Pożarnej z poświęceniem i służbą na rzecz lokalnej społeczności kieruje swoje działania ku pomocy ludziom w potrzebie. Wierzę głęboko, że nowa ustawa o OSP przyznająca liczne przywileje i dookreślająca niezbędne terminy ustawowe w tej kwestii, zapewni oczekiwany od dawna stan prawny regulujący tą zaszczytną służbę.